Skip to content

  Solteq Abp

  Dataskyddspolicy

  Sekretesspolicyn som presenteras i detta dokument trädde i kraft den 25 maj 2018 och har uppdaterats 11 februari 2021.


  För oss på Solteq är det viktigt att skydda integriteten hos våra webbplatsbesökare och våra kunder. Därför är vårt mål att alltid skydda din personliga information så gott som möjligt. Vi behandlar dina personuppgifter enligt lagstiftningen och samlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för varje syfte.


  Som personuppgifter avses sådana uppgifter som hör ihop med en identifierad eller identifierbar fysisk person. Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi använder kakor (cookies) och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter hos Solteq.

  Allmänt om personuppgifter

  Vem ansvarar för dina personuppgifter?


  För behandlingen av dina personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning svarar Solteq Abp (FO-nummer 0490484-0) och dess koncernbolag (tillsammans ”Solteq”), som är registeransvarig. Personuppgifterna kan behandlas på Solteqs olika verksamhetsställen inom EU/EES-området. Om vi lägger ut behandlingen av dina personuppgifter till tredje parter eller utanför EU/EES-området, kommer vi alltid att säkerställa förekomsten av lagliga grunder och tillräckligt dataskydd.


  För dataskyddsärenden på Solteq svarar den dataskyddsansvariga. Du kan kontakta Solteq via e-post för frågor om dataskyddet:DPO@solteq.com och per telefon: +358 (0)20 14444.

  Hur skyddas dina personuppgifter?


  Ett effektivt dataskydd är mycket viktigt för oss. Personuppgifterna krypteras alltid när detta är möjligt med krypteringstekniker som vi använder och har konstaterat vara effektiva i våra system och vår datakommunikation.


  Personuppgifterna är fysiskt skyddade med hjälp av säkra enhetsutrymmen samt passerkontroll. Tillgången till personuppgifterna är därtill begränsad till de anställda för vilka det är nödvändigt för att utföra sina arbetsuppgifter. Personerna som behandlar personuppgifterna är bundna av sekretess.


  Vi berättar nedan om behandlingen av dina personuppgifter på Solteq.

  Hur och på vilken basis behandlas dina personuppgifter?

  Syfte med behandlingen: marknadsföring, information och kundtjänst.


  • Kundtjänst och upprätthållande av kundförhållandet
  • Möjliggöra leverans och drift av Solteqs produkter och tjänster
  • Möjliggöra leveranser genom samarbete mellan Solteqs koncernbolag, underleverantörer och samarbetspartner
  • Skickande av nyhetsbrev
  • Skickande av meddelanden till investerare
  • Information om evenemang, produkter och tjänster från Solteq och Solteqs samarbetspartner, samt marknadsföring och direkt marknadsföring av dem
  • Personifiering av en persons webbplatsupplevelse eller annan kommunikation
  • Vidareutveckling av Solteqs produkter, tjänster och verksamhet
  • Svara på kontaktförfrågningar
  • Sköta lagstadgade skyldigheter

  Grunderna för behandlingen


  Verkställande av avtalet eller genomförande av åtgärder som föregår att avtalet ingås

  Om du har beställt en viss produkt eller tjänst från Solteq eller om vi har genomgått förhandlingar med syfte att nå ett kontrakt, är behandling av personuppgifter nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att nå vårt avtal.  Laglig förpliktelse

  Det är nödvändigt att hantera eventuell ångerrätt, till exempel för att verkställa de rättsliga skyldigheter som följer av konsumentskyddslagstiftningen. Solteq lagrar även vissa kvittouppgifter relaterade till kundrelationerna, vilket krävs enligt bokföringslagstiftningen.  Samtycke

  Solteq hanterar de personuppgifter du överlämnat baserat på ditt samtycke, till exempel då företaget riktar dig direkt marknadsföring från samarbetspartner. Du har alltid rätt och möjlighet att återkalla ditt samtycke.  Berättigat intresse

  Till exempel när syftet med behandlingen av personuppgifter är att kompensera Solteqs samarbetspartner, kan den rättsliga grunden vara Solteqs berättigade intresse. I situationer med berättigat intresse utvärderar vi alltid det uppnåeliga målet i förhållande till dina lagliga intressen och rättigheter.

  Personuppgifter som behandlas


  • användarens namn- och kontaktuppgifter
  • användarens företag eller annan organisation, position och företagets eller annan organisations adress
  • uppgifter om användarens hårdvara, t.ex. märket av en dator eller en mobilterminalutrustning
  • information om användarens programvara, till exempel tillverkaren av webbläsaren eller operativsystemet
  • IP-adressen som används av användaren, terminalens IMEI-kod eller annan likvärdig identifierande kod
  • uppgifter som lämnats av användaren angående företagets eller en annan organisations utrustning
  • uppgifter om användningen och användningstillfällena av Solteqs produkter och tjänster
  • användarens användningsuppgifter för de olika funktionerna i Solteqs produkter och tjänster, såsom frekvens, tidpunkter och varaktighet för användningen
  • användarens användarnamn och lösenord till Solteqs produkter och tjänster, i ett krypterat format
  • uppgifter om de avtal som användarens företag eller annan organisation har ingått
  • uppgifter om anslutning till sändlistor
  • användarens kundresponser eller kundförfrågningar samt användarrelaterade tävlingsresultat
  • i vissa tjänster; uppgifter om användarens geografiska läge och hemort

  Lagringstid


  Personuppgifter lagras för marknadsföring och informationsändamål så länge personen har angett att han eller hon vill ta emot något av innehållet som erbjuds av Solteq. Om en person återkallar sin innehållsprenumeration, kommer hans eller hennes uppgifter att raderas om inte Solteq har en laglig anledning att lagra uppgifterna.


  Personuppgifter lagras så länge som personen eller företaget som representeras av personen har en kundrelation med Solteq. Personuppgifterna lagras efter uppsägning av kundrelationen så länge som det finns laglig grund för lagringen till exempel enligt bokföringslagen.


  Om en person återkallar sin innehållsprenumeration och det företag som han eller hon representerar inte har en aktiv kundrelation, kommer hans eller hennes uppgifter att raderas inom rimlig tid om inte Solteq har laglig grund för lagring av uppgifterna.

  Uppgiftskällor


  Personuppgifter samlas in från personen själv via Solteqs webbplats, via telefon eller via annan kommunikation eller annat kontaktsystem och genom chattfunktionen på Solteqs sidor. Personen lämnar också själv ut uppgifter i samband med leverans av Solteqs produkter och tjänster och genom att använda Solteqs produkter och tjänster.


  Personuppgifter kan erhållas från Solteqs underleverantör eller leverantör som levererar produkter eller tjänster till en persons organisation. Personuppgifter kan också erhållas när en användare loggar in eller identifierar sig via tjänster från tredje parter såsom Twitter, LinkedIn eller Facebook, i enlighet med villkoren för dessa tjänster.

  För att genomföra tjänster kan uppgifter överföras till följande parter


  Solteqs underleverantör eller huvudansvarig (till exempel en IT-tjänstleverantör, programvaruleverantör eller leverantör), samt till ett kundbolag, en kundorganisation eller ett prospekt som personen representerar.

  Hur kan du påverka behandlingen av dina personuppgifter på Solteq?

  Du har alltid rätt att bestämma om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som angavs i början av denna dataskyddspolicy.

  Återkalla sitt samtycke


  Om vi behandlar din personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du när som helst rätt att helt eller delvis återkalla samtycket. Återkallandet av ditt samtycke påverkar dock inte behandlingen av dina personuppgifter innan samtycket återkallades.

  Rätt att få tillgång till personuppgifterna


  Du har rätt att få bekräftelse från oss om att vi behandlar dina personuppgifter och du har rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas, såsom syftet med behandlingen och kategorierna av behandlade personuppgifter. Du har också rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar. Om du begär flera kopior kan vi ta ut en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

  Rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade


  Du har rätt att utan dröjsmål få dina felaktiga personuppgifter korrigerade och rätt att komplettera dina ofullständiga personuppgifter genom att ge ytterligare uppgifter.

  Rätt till radering av uppgifter, begränsning av behandlingen och motsättning


  Solteq raderar dina personuppgifter på din begäran, förutsatt att Solteq inte är skyldig att lagra dem på grundval av skyldigheter mellan parterna eller tillämpliga lagar eller förordningar.


  I vissa situationer som omfattas av dataskyddslagstiftningen har du också rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter, rätt att invända mot behandling av personuppgifter samt rätt att få dina personuppgifter överförda från ett system till ett annat.

  Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet


  Du har rätt att lämna in ett klagomål hos tillsynsmyndigheten (utan att påverka något annat administrativt överklagande eller rättsligt skydd). Ett sådant klagomål lämnas till tillsynsmyndigheten i den EU/EES-medlemsstat där din vanliga bostadsort är, där du arbetar eller vars nuvarande dataskyddslagar och -förordningar påstås ha brutits enligt klagomålet. Solteqs huvudkontor ligger i Finland där den behöriga tillsynsmyndigheten är dataskyddsmyndigheten.

  Policy för kakor (cookies) på Solteqs webbplats

  En cookie är en liten datafil som sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie är inte ett program som kan innehålla skadliga program eller virus.

  Cookiepolicy och inställningar