Fingrid

Högklassig och likformig data med tjänsten för datorversioner

Utgångsläge

På elmarknaderna införs år 2021 en datahubb, det vill säga en centraliserad elektronisk plattform för utbyte av data, på vilken lagras data som används vid utbytet av information mellan Finlands elförsäljare och distributionsnätsbolagen. Denna datahubb effektiverar verksamheten på elmarknaderna, eftersom olika slags kärninformation som rör elförbrukning finns på ett ställe.

Data som överförs till datahubben kommer från system som är mycket olika varandra. Därför ville Fingrid Oyj:s dotterbolag, Fingrid Datahub Oy, som ansvarar för datahubbens operativa funktion, förbereda en övergång så bra som möjligt och inledde i december 2016 ett förberedelseprogram av data, det vill säga en konkurrensutsättning mellan tjänster för dataversioner.

”Solteqs förslag var lämpligt enkelt, kompakt och ändamålsenligt. Tidtabellen var ambitiös, men genomförandet gick verkligt smidigt och var väl indelat i faser. Dessutom var vi verkligt nöjda med hur väl man i tjänsten hade tagit hänsyn till aktuella dataskyddfrågor som rör kunderna”, berättar Fredrik Södö, projektchef för Fingrid Datahub, om resultatet av konkurrensutsättningen.

quote-posa

Solteqs förslag var lämpligt enkelt, kompakt och ändamålsenligt. Tidtabellen var ambitiös, men genomförandet gick verkligt smidigt och var väl indelat i faser.

Fredrik Södö, projektchef för Fingrid Datahub

Det här gjorde vi

Sommaren 2017 började Solteq och Fingrid förverkliga en tjänst med hjälp av vilken elbolagen skulle kunna säkerställa att deras data är högklassig och likformig. Tjänsten som klarar av stora mängder information öppnades för en pilotgrupp utsedd av Energiindustrin i oktober 2017 och för hela affärsområdet i april 2018.

Tjänsten för datorversioner producerar automatiskt heltäckande rapporter, utifrån vilka elbolagen kan korrigera informationen i sina system så att den passar hubben. I pilotskedet samlade man även in användarnas erfarenheter, utifrån vilka tjänsten har utvecklats vidare.

”Tjänsten är verkligt enkel att använda och det finns tydliga instruktioner. Vi värdesätter verkligen att vi ett så här tidigt skede har fått möjlighet att omarbeta vår kundinformation så att den passar datahubben. Vi har också varit nöjda med hur snabbt Solteq har utvecklat tjänsten enligt användarnas kommentarer”, berättar Katja Repo, Nivos Energia Oy:s nättjänstexpert och en av användarna i pilotgruppen.

Elbolagen kan använda tjänsten för dataversioner fram till att datahubben införs och antalet användare av tjänsten ökar kontinuerligt. Via tjänsten för datorversioner går informationen direkt till datahubben, så snart kvaliteten och likformigheten har säkerställts. 

Resultat

Med hjälp av tjänsten för datorversioner har redan över hälften av Finlands elbolag kunnat kontrollera att deras information lämpar sig för datahubben och genomföra nödvändiga ändringar. Juuso Kari, chef för Solteqs enhet Business Solutions and Software är särskilt nöjd med tjänstens användarvänlighet.

”Efter att tjänsten öppnades kan antalet begäranden om support varit verkligt få. Vi har satsat på att göra tjänsten tydlig och okomplicerad, för att användarna inte ska behöva slösa tid på grubblerier. Tjänstens utmärkta prestanda har gjort det möjligt att utvidga kontrollerna även till att omfatta även mättjänsterna, vilka ursprungligen var avsedda att överföras direkt till datahubben.”

Användningen av en datahubb eller en övergång till en sådan pågår även på andra håll i Norden, men Kari beskriver tjänsten för dataversioner som ett avvikande tillvägagångssätt, jämfört med andra länder.

”Vi är stolta över att man i Finland är så väl förberedd på datahubben och att vi har fått vara med om att göra ändringen så enkel som möjligt för aktörerna inom branschen. Tjänsten för dataversioner garanterar att informationen är så högklassig som möjligt i överföringsskedet.”

Fördelarna med datahubb-projekt:

  • Underlättar övergången till datahubb när tjänsten i god tid berättar om elbolagens beredskap och informationens kvalitet.
  • Hjälper till att aktivera branscjen och inleda förberedandet av informationen till datahubben
  • Bolagen inom affärsområdet kan självständigt använda tjänsten och granska informationens kvalitet oberoende av Fingrid eller andra aktörer.
  • Tjänstens höga prestationsförmåga har möjliggjort en bredare användning än vad den ursprungliga tanken var.
  • Tjänsten utvecklas enligt användarnas kommentarer.

Fingrid Datahub Oy är ett av Fingrid Oyj helägt dotterbolag, som har grundats för att sköta om den operativa verksamheten som rör datahubben. Dotterbolagets viktigaste uppgift är att tillhandahålla och utveckla en centraliserad tjänst för informationsutbyte på elmarknaderna och andra relaterade tjänster för parterna på elmarknaderna samt att administrera den registrerade information som elmarknaderna behöver.