SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2015 (IFRS)

30.10.2015

Kasvuloikka on otettu – uuden kokonaisuuden rakentaminen käynnistynyt.

– Katsauskaudella toteutettiin merkittävä yritysjärjestely Solteqin ostaessa Descom Groupin.

– Descom Groupin luvut yhdistelty konserniin 2.7.2015 alkaen.

– Hankinta rahoitettiin joukkovelkakirjalainalla sekä suunnatulla osakeannilla.

– Liikevaihto oli 33,9 miljoonaa euroa (28,7 miljoonaa euroa), kasvua 17,9 %.

– Liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja oli 1.847 tuhatta euroa (1.581 tuhatta euroa), kasvua 16,8%. Hankinnasta aiheutuneet kertaluonteiset kulut olivat 789 tuhatta euroa ja liiketulos kertaluonteiset kulut huomioiden oli 1.058 tuhatta euroa (1.581 tuhatta euroa), laskua 33,1%

– Konsernin omavaraisuusaste oli 27,1 % (47,4 %).

– Integraatiotyö on käynnistetty – tavoitteena 2 miljoonan euron vuotuiset kulusynergiat asiakastyöhön kohdistumattomista kuluista.

– Tulosohjausta 2015 tarkennetaan johtuen merkittävistä integraatio- ja järjestelykuluista.

– Uuden strategian tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen, liiketoiminnan rahavirtaa käytetään aktiivisesti kasvun toteuttamiseen.

Avainluvut            

7-9/15 7-9/14 Muutos-% 1-9/15 1-9/14 Muutos-% 1-12/14
Liikevaihto, TEUR 14 900 8 326 79,0 % 33 858 28 715 17,9 % 40 933
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja, TEUR 728 444 64,0 % 1 847 1 581 16,8 % 2 490
Liiketulos, TEUR -61 444 -113,7 % 1 058 1 581 -33,1 % 2 490
Tilikauden tulos, TEUR -442 316 -239,9 % 439 1 155 -62,0 % 1 893
Tulos/osake, e -0,03 0,02 -250,0 % 0,03 0,08 -62,5 % 0,13
Liiketulos-% -0,4 5,3 -107,5 % 3,1 5,5 -43,6 % 6,1
Omavaraisuusaste, % 27,1 47,4 -42,8 % 27,1 47,4 -42,8 % 48,0

Tulosohjeistus 2015

Tarkennamme vuoden 2015 tulosohjeistusta seuraavasti:

Solteq –konsernin liiketuloksen ennen kertaluonteisia, hankinnasta ja integraatiosta aiheutuvia kuluja, arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.

Aiempi tulosohjeistus vuodelle 2015 oli:

Konsernin liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.

Toimitusjohtaja Repe Harmanen:

”Vuosineljänneksen aikana yhtiömme kehitys on ottanut ison harppauksen, kenties isoimman sitten perustamisen ja pörssilistautumisen. Heinäkuun alussa toteutunut yrityskauppa, jossa yhdistymme Descom Group Oy:n kanssa sekä siihen liittyneet toimet ovat aiemman strategiamme toteuttamisen kannalta olleet erittäin onnistuneita, tavoiteltuja ja reilusti yhtiötämme tulevaisuuteen kehittävä. Meillä on lähitulevaisuudessa paljon työtä tehtävänä. Toimet ovat yritystä vahvasti kehittäviä, uusia markkinoita avaavia ja asiakkaillemme samalla täydellisemmän palvelukokonaisuuden tarjoavia.

Katsauskauden aikana tapahtuneet muutokset omistusrakenteessamme ovat jatkuvuuden, strategian toteutumisen ja yrityksemme kasvuhakuisuuden kannalta ylläpitäviä ja hyviä sekä mahdollistavat entistä nopeamman kasvun tulevien vuosien aikana.

Integraatio on alkanut vauhdikkaasti ja olemme saavuttaneet katsauskaudelle asettamamme tavoitteet. Katsauskauden lopuksi julkistimme suunnitelmiemme mukaisesti uuden johtoryhmän, joka on nopeasti aloittanut toimintansa uuden yhtiön kanssa. Integraatio jatkuu suunnitelmiemme mukaisesti ja tavoitteemme on toimia yhtenä uutena yhtiönä 1.1.2016 alkaen ja päättää integraatiotyö mahdollisimman nopeasti sen jälkeen.

Tavoitteenamme on n. 2m€ vuotuiset synergiasäästöt integraatioprosessin päätyttyä, jotka arvioimme pääasiassa saavuttavamme vähentämällä hallinto- ja tukiorganisaatioita, keskittämällä ja yhdistämällä joitain perushankintoja sekä yhdistämällä Helsingin ja Tampereen toimitilamme 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Henkilöstömuutosten osalta olemme tänään jättäneet kutsun YT-neuvotteluihin, jotka koskevat tuki- ja hallintotoimintoja. Neuvottelukutsu ei koske asiakastyössä tai ratkaisualueillamme olevia asiantuntijoita. Neuvotteluiden tavoitteena on n. 15-20 hengen henkilöstökulusäästöt, jotka pyrimme toteuttamaan osa-aikaistuksin, ulkoistuksin, eläkejärjestelyin sekä osin irtisanomisin.

Operatiivisesti katsauskausi pääosin sujui aiempien odotuksiemme mukaisesti. Liikevaihdon osalta eräillä alueilla eroosio jatkui emmekä onnistuneet uuden liiketoiminnan kasvattamisessa orgaanisesti mielestäni riittävän hyvin. Samoin muutaman ison hankkeen päättymisen siirtyminen viimeiselle vuosineljännekselle vaikutti operatiiviseen tulokseemme sitä heikentävästi. Näiltä osin olisin tyytyväisempi, mikäli olisimme onnistuneet niissä paremmin. Huomioiden Suomen markkinatilanne voimme kuitenkin pitää suoritustamme kohtalaisena ja erityisesti vuosi sitten tekemämme sopeuttamistoimet ovat osoittautuneet oikein ajoitetuiksi.

Kysyntätilanteemme näyttää hyvältä, joskaan kysyntä ei edelleenkään keskity tasaisesti kaikkiin ratkaisualueisiimme.

Loppuvuoden liikevaihto- ja tuloskehityksen arvioimme ilman kertaluonteisia eriä kasvavan viime vuodesta. Yritysjärjestelystä johtuvat kertaluonteiset erät huomioiden tulemme jäämään liiketulostasossa edellisen vuoden tasoon tai hieman sen alapuolelle johtuen tavoitteestamme saada integraatio nopeasti päätökseen, jolloin suurin osa kuluvaikutuksista aiheutuu vuoden 2015 aikana. Näin pääsemme rakentamaan ja toteuttamaan uutta strategiaamme täydellä vauhdilla 2016 vuoden alusta lähtien.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEGMENTTIEN KEHITYS

Solteq tarjoaa asiakkailleen ylivertaista ratkaisuosaamista kaupan, palveluiden ja teollisuuden toimialoilla ollen monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin näkemyksellinen asiantuntija ja palvelukumppani. Solteqin asiantuntijuus kattaa niin hankinnan, myymäläratkaisut kuin verkkoliiketoiminnankin.

Solteq Oyj:n raportoitavat segmentit ovat:

Segmenttijako kuvastaa asiakkaidemme kysyntää kokonaisuuden eri osa-alueista.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa

Solteqin Päivittäis- ja erikoistavarakauppa -segmentti tarjoaa kaupan alan yrityksille kokonaisratkaisuja, joiden avulla kauppa voi tehostaa liiketoimintaansa niin logistiikan, myymälätoiminnan, asiakaspalvelun, rahastuksen kuin kanta-asiakkuuden hallinnankin osalta.

Kaupan alan ratkaisujen avulla kauppa voi optimoida valikoimien, tilan, toimitusten, logistiikan ja asiakastyytyväisyyden hallintaa sekä samalla kasvattaa myyntiä ja tulosta. Solteqin ratkaisut auttavat kauppaa nopeuttamaan perustoimintojaan, nostamaan toimitusvarmuutta, laskemaan varastoarvoa, lisäämään varaston kiertonopeutta sekä parantamaan ennustettavuutta. Näin myymälässä on aina tarjolla oikeita tuotteita oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla hinnalla.

Päivittäis- ja erikoistavarakauppa – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 13,7 miljoonaa euroa (15,0 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,5 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Liikevaihdon lasku johtui pääosin uusmyyntiin perustuvien asiakashankkeiden päätöksentekoon liittyvistä aikataulusiirtymistä katsauskauden alkupuolella. Katsauskauden lopulla iso osa hankkeista on lähtenyt toteutusvaiheeseen. Katsauskauden tulokseen vaikuttivat asiakashankkeen toteutusaikataulun venymä sekä käynnissä olevien hankkeiden painottuminen tuloutusmielessä heikkokatteisiin vaiheisiin katsaushetkellä.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut

Solteqin Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentti tarjoaa asiakkailleen toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmiä sekä niitä tukevia optimointi-, integraatio- ja raportointiratkaisuja.

Segmentin ratkaisut auttavat asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan ostoja, myyntiä, varaston ohjausta sekä raportointia. Järjestelmien avulla voidaan mm. nostaa toimitusvarmuutta, laskea varastoarvoa, lisätä varaston kiertonopeutta sekä parantaa ennustettavuutta. Tavaravirtojen hallinnalla puolestaan varmistetaan, että oikeat tavarat ovat oikeaan aikaan asiakkaalla optimaalisesti pakattuina.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmentin tarjoamat järjestelmät tehostavat kaupan toimintaa ja antavat mahdollisuuden palvella asiakkaita entistä joustavammin ja monipuolisemmin. Samalla yrityksen sisäinen toiminta tehostuu toimitusketjun tietojenkäsittelyn automatisoinnin myötä. Solteqin ratkaisuja käyttää päivittäin laaja joukko asiakkaita mm. tukkukaupan, kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon toimialoilta.

Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut – segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 9,0 miljoonaa euroa (9,8 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat merkittävien asiakashankkeiden kaupankäyntiin liittyvä päätöksenteon hitaus sekä segmentin henkilöresurssien keskittyminen käynnissä olevien hankkeiden läpivientiin. Liiketuloksen paraneminen johtui pääosin kustannusrakenteen kehittämisestä sekä resursoinnin tehostamisesta.

Palveluiden toiminnanohjaus

Solteqin Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti tarjoaa asiakkailleen palveluiden toiminnanohjausratkaisuja sekä masterdatan hallinnan ratkaisuja.

Palveluprosessien hallintaan ja optimointiin kehitetty palveluiden toiminnanohjaus auttaa asiakkaita ohjaamaan toimintaansa ja tehostamaan esimerkiksi tuotantolaitosten käyntivarmuutta, töiden- ja resurssienhallintaa, kenttätyötä, myyntiä ja asiakaspalvelua, kumppaniverkoston hallintaa sekä materiaalihallintaa. Ratkaisuja käyttää laaja joukko asiakkaita mm. teollisuuden ja energiatuotannon palveluissa, kunnossapito- ja huoltopalveluissa, elinkaaripalveluissa, kaupunkien ja kuntien teknisessä toimessa, kiinteistöpalveluissa sekä koti- ja hoivapalveluissa.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti vastaa myös asiakasyritysten liiketoimintakriittiseen tietoon eli masterdataan liittyvistä palveluista ja tuotteista, ja tarjoaa asiakkailleen masterdatan laadun parantamisprojekteja, masterdata-palvelukeskukselle ulkoistettua tiedon ylläpitopalvelua, masterdatan hallinnassa hyödynnettäviä ohjelmistoteknologioita sekä konsultointipalveluja. Näiden palveluiden tavoitteena on varmistaa, että asiakkaiden toiminnanohjausta ja päätöksentekoa tukevien järjestelmien sisältämät tiedot ovat laadukkaita, keskenään yhdenmukaisia ja ajan tasalla. Solteqin masterdatan hallinnan ratkaisuja käyttävät asiakkaat yli toimialarajojen.

Palveluiden toiminnanohjaus -segmentin liikevaihto katsauskaudella oli 3,6 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa). Segmentin liiketulos oli 0,2 miljoonaa euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Segmentin pääasiallinen liiketoiminta perustuu muista segmenteistä poiketen omien ohjelmistotuotteiden kehittämiseen, toimittamiseen ja markkinointiin. Segmentti on kuitenkin liiketoiminnan luonteesta johtuen muita segmenttejä riippuvaisempi asiakastoimialojen uusinvestoinneista.

Segmentin liiketoiminnan kasvua ja kannattavuutta parannetaan kehittämällä asiakassegmenttien käyttöön yhä paremmin soveltuvia tuotteita sekä etsimällä uusia markkina-alueita ja – kanavia. Segmentin liiketoiminnan yhtiöittäminen vuoden vaihteessa johtaa ja mahdollistaa tuotealueen oman ja erikoistuneen strategian kehittämistä vuoden 2015 aikana.

Descom

Segmentti sisältää 2.7.2015 toteutetulla osakekaupalla hankitun Descom Group –konsernin liiketoiminnan. Solteq Oyj on julkaissut kauppaan liittyen kolme pörssitiedotetta (17.6.2015, 22.6.2015 ja 2.7.2015). Descom Group –konserni on yhdistelty Solteq Oyj:n lukuihin 2.7.2015 alkaen, ja näin ollen kyseinen segmentti raportoidaan 30.9.2015 annettavassa osavuosikatsauksessa ensimmäistä kertaa.

Descom -segmentin pääliiketoiminnat keskittyvät monikanavaisen myynnin ratkaisuihin ja asiakkaiden sähköisen markkinoinnin kehittämiseen. Descom Group-konserniin kuuluvat emoyhtiö Descom Group Oy:n lisäksi Descom Oy, joka sisältää konsernin Suomen liiketoiminnot, sekä ulkomaiset tytäryhtiöt Ruotsissa, Puolassa ja Tanskassa.

Monikanavaisen myynnin alueella yhtiö toimittaa monikanavaisia verkkokauppa- ja myymäläjärjestelmiä sekä tilausten- ja tuotetiedonhallintaratkaisuja. Monikanavaisen myynnin tehtävänä ei ole vain myymälän ja digitaalisten kanavien yhdistäminen: sen avulla luodaan täysin uutta liiketoimintaa ja erilaisia tapoja palvella asiakkaita.

Sähköisessä markkinoinnissa yhtiön ydinratkaisut koostuvat hakukoneoptimoinnista ja -mainonnasta, konversio-optimoinnista sekä analytiikka- ja asiakaskokemusratkaisuista. Sähköisen markkinoinnin palveluiden avulla mm. parannetaan verkkosivujen löydettävyyttä ja hyödynnetään asiakkaasta saatua dataa ja analytiikkaa esimerkiksi verkkokaupan ostoskorin koon kasvattamisessa.

Lisäksi Descom tarjoaa asiakkailleen sovelluskehitys-, integraatio- ja – ylläpitopalveluita.

Descom–segmentin liikevaihto oli katsauskaudella (yhdistelty 2.7.-30.9.2015) 7,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 1,2 miljoonaa euroa syntyi Ruotsin tytäryhtiössä. Segmentin liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Integraatio

Descom –hankintaa koskeva integraatiotyö on edennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on sekä juridinen että toiminnallinen sulautuminen vuoden vaihteeseen mennessä.

Integraatiotyön tavoitteena ovat myös noin 2 miljoonan euron vuotuiset synergiasäästöt. Säästöt toteutetaan järkeistämällä hallinto-, esimies- ja tukiorganisaatioita, keskittämällä ja tehostamalla perushankintoja sekä yhdistämällä toimitilamme Helsingin ja Tampereen alueilla vuoden 2016 ensimmäisen puoliskon aikana.

Henkilöstömuutoksien osalta olemme tänään kutsuneet koolle yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tuki-, esimies- ja hallintotoimintoja. Näiden neuvotteluiden tavoitteena on 15-20 henkilötyövuoden kustannuksia vastaava vähennys, joka on suunniteltu toteutettavan osa-aikaistuksin, ulkoistuksin, eläkejärjestelyin sekä osin irtisanomisin.

Juridiseen integraatioon liittyen Solteq Oyj julkaisi 8.9.2015 tiedotteen Descom Group Oy:n kokonaan omistaman Descom Oy:n sulautumisesta Descom Group Oy:öön ja Solteq Oyj:n kokonaan omistaman Descom Group Oy:n sulautumisesta Solteq Oyj:öön. Descom Oy:n sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 1.1.2016 ja Descom Group Oy:n 2.1.2016.

Uuden yhdistyneen yhtiön strategian suuntaviivat

Olemme aloittaneet strategiatyön uuden yhdistetyn yhtiön strategian luomiseksi. Uusi hallitus ja johtoryhmä työstää loppuvuoden aikana käytännnön toimia, joilla tarkennamme strategisten alueidemme toteutussuunnitelmia.

Yhtiön hallitus on linjannut strategiatyön linjoja ja keskeisiä kulmakiviä. Näitä ovat asiakkaisiin, ratkaisutarjoomaan, kansainvälistymiseen, velkaantuneisuuteen sekä kasvuun liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet.

Uuden yhtiön keskeisin kilpailuetu on asiakkaille tarjottava monikanavaisen ja digitaalisen kaupankäynnin kokonaisratkaisu. Palvelut yhdistävät koko toimitusketjun hankinnasta myymäläverkostoon ja sitä kautta monikanavaiseen asiakkaan kohtaamiseen. Teollisuuden, palveluliiketoiminnan ja kaupan toimijat sujuvoittavat ja parantavat liiketoimintaansa tällä kokonaisuudella.

Digitaalinen liiketoiminta ei tunne maarajoja ja kansainvälistyminen on tulevien vuosien merkittävä kasvu- ja laajenemissuunta sekä asiakkaidemme kanssa että valituilla ratkaisuillamme uusien asiakkaiden kanssa. Isojen globaalisti toimivien asiakkaiden kanssa kasvaminen on meille orgaanisen kasvun mahdollisuus, jota kehitämme aktiivisesti.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa orgaanisesti markkinakasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi tavoitteena on toteuttaa aktiivista yritysostopolitiikkaa alueilla, jotka vahvistavat strategisia painopistealueita asiakkuuksien, ratkaisujen tai maantieteellisen aseman kehittämiseksi. Lisäksi tulemme arvioimaan nykyisen ratkaisuvalikoimamme sopivuutta asiakkaidemme liiketoimintaan. Näin olemme valmiita toimimaan sekä yritysosto- että liiketoimintamyyntirintamilla tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Osingonjakopolitiikkamme tukee kasvutavoitteitamme ja strategiaamme. Arvioimme huolellisesti, onko omistajillemme vuotuista osingonjakoa hyödyllisempää investoida kasvuun ja strategian toteuttamiseen. Ensivaiheessa näemme taserakenteen kehittämisen tärkeänä ja samalla haemme tasapainon kasvun ja osingonjaon välille.

Yhtiön velkaantuneisuusasteen pitkän aikavälin tavoitteena pidämme keskimäärin noin kolme kertaa käyttökatteen suuruista tasoa. Katsomme, että se tämän hetken velkamarkkinassa tekee sijoittajien kannalta yhtiömme kiinnostavaksi kohteeksi: velkaantuneisuus on hallittua, mutta samalla pääomia käytetään tehokkaasti ja mahdollistetaan siten kasvun rahoittaminen orgaanisiin sekä epäorgaanisiin kohteisiin.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihdon jakaantuminen toiminnoittain:
% 1-9/15 1-9/14 1-12/14
Ohjelmistopalvelut 71 64 62
Lisenssit 25 28 26
Laitemyynti 4 8 12

Liikevaihto kasvoi 17,9 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 33.858 tuhatta euroa (edellinen katsauskausi 28.715 tuhatta euroa).        

Liikevaihto koostuu useista yksittäisistä asiakkuuksista. Enimmilläänkin yhden asiakkaan osuus liikevaihdosta on alle kymmenen prosenttiyksikköä.

Katsauskauden liiketulos laski 33,1 % ja oli 1.058 tuhatta euroa (1.581 tuhatta euroa). Tulos ennen veroja laski 63,7 % ja oli 528 tuhatta euroa (1.453 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos laski 62,0 % ja oli 439 tuhatta euroa (1.155 tuhatta euroa).

Katsauskauden tuloslukuihin sisältyy kertaluonteisia Descom Group Oy:n hankintaan liittyviä kuluja 789 tuhatta euroa ja ne on esitetty liiketoiminnan muissa kuluissa.

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 58.399 tuhatta euroa (24.555 tuhatta euroa). Likvidit varat olivat 3.321 tuhatta euroa (1.527 tuhatta euroa). Likvidien varojen lisäksi yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä käyttämättömiä pankkitililimiittejä yhteensä 2.500 tuhatta euroa.

Konsernin rahoitusvelat olivat 29.124 tuhatta euroa (4.588 tuhatta euroa).

Konsernin omavaraisuusaste oli 27,1 prosenttia (47,4 %).

Yrityskauppaa koskevassa hankintamenolaskelmassa liikearvoa muodostui 22.506 tuhatta euroa ja kohdistettuja aineettomia oikeuksia 3.520 tuhatta euroa ja näihin liittyvää laskennallista verovelkaa 704 tuhatta euroa.

Yrityskaupan kertaluonteisista kassavaikutteisista kustannuksista 1.083 tuhatta euroa on esitetty investointien rahavirrassa ja 361 tuhatta euroa rahoituksen rahavirrassa.

INVESTOINNIT, TUTKIMUS JA KEHITYS

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 23.297 tuhatta euroa (704 tuhatta euroa). Katsauskauden investoinneista 260 tuhatta euroa oli pääsääntöisesti korvausinvestointeja ja 23.037 tuhatta euroa liittyi toteutettuun yrityshankintaan. Vertailukauden investoinnit ovat pääsääntöisesti korvausinvestointeja.

Tuotekehitys

Solteqin tutkimus- ja kehityskulut ovat pääosin henkilöstökuluja. Perustuotteiden kehittämisessä Solteqin strategiana on toimia yhteistyössä globaalien toimijoiden kuten IBM:n, SAP:n, Symphony EYC:n ja Microsoftin kanssa sekä hyödyntää heidän resurssejaan ja jakelukanaviaan. Oma kehityspanos kohdistetaan lisäarvotuotteiden ja asiakaskohtaisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen.

Katsauskauden aikana ei ole aktivoitu tuotekehityskuluja (vertailukaudellakaan ei aktivointeja).

HENKILÖSTÖ

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 514 vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä (278 henkilöä). Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa jakautui niin, että Päivittäis- ja erikoistavarakaupan palveluksessa oli 109 henkilöä, Tukkukaupan ja logistiikan palveluksessa 80 henkilöä, Palveluiden toiminnanohjauksen palveluksessa 39 henkilöä, Descomissa 201 henkilöä ja yhteisten toimintojen palveluksessa 85 henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut:

1-9/2015 1-9/2014 1-9/2013
Keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 336 280 290
Katsauskauden palkat ja palkkiot (1 000 €) 13 229 11 164 11.684

LIIKETOIMET LÄHIPIIRIN KANSSA

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus ja toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

OSAKKEET, OSAKKEENOMISTAJAT JA OMAT OSAKKEET

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2015 oli 1.009.154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä on 17 798 059. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n ja konserniyhtiöiden Solteq Management Oy:n ja Solteq Management Team Oy:n hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli 860.881 kappaletta. Hankittujen osakkeiden määrä vastasi 4,8 prosenttia koko katsauskauden lopun osake- ja äänimäärästä. Hankittujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 48.812 euroa. Solteq Oyj tiedotti 19.3.2015 johdon kannustinjärjestelmän purkautumisesta.

Katsauskauden aikana tehtiin yksitoista liputusilmoitusta. Solteq Oyj ilmoitti 19.3.2015 purkavansa johdon osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ostamalla johdon omistusyhtiöiden osakekannat. Järjestelyn toteuttamisesta tehtiin liputusilmoitus 13.4.2015. Ilmoituksen mukaan järjestely johti omistusosuuden muutokseen, jossa Solteq Oyj ja sen omistamat tytäryhtiöt omistavat yli 5 %:a Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä.

Solteq Oyj vastaanotti 18.6.2015 Sentica Buyout III GP Oy:ltä ja Sentica Buyout III Ky:ltä liputusilmoituksen, jonka mukaan Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky ovat osapuolena sopimuksessa tai muussa järjestelyssä, joka toteutuessaan johtaa siihen, että sekä Sentica Buyout III Ky:n välitön omistus että Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus ylittävät 5% Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä. Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Sentica Buyout III GP Oy, joka käyttää yhtiöissä päätösvaltaa. Kummankin rahaston hallinnointitehtävä on erillisen hallinnointisopimuksen perusteella siirretty Sentica Partners Oy:lle. Osuuden muutos perustuu Solteq Oyj:n uusien osakkeiden antamiseen Sentica Buyout III Ky:lle ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:lle Descom Group Oy:n osakkeiden apporttina luovutusta vastaan Solteq Oyj:n ja Descom Group Oy:n osakkeenomistajien välillä 17.6.2015 allekirjoitetun Descom Group Oy:n koko osakekantaa koskevan kauppasopimuksen mukaan. Järjestely toteutettiin 2.7.2015 ja Solteq Oyj vastaanotti järjestelyn toteutumisesta seuranneita omistusosuuksien muutoksia koskevan liputusilmoituksen 3.7.2015. Liputusilmoituksen mukaan Sentica Buyout III Ky:n välitön omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylittää 5 prosentin rajan.

Solteq Oyj vastaanotti 3.7.2015 lisäksi neljä liputusilmoitusta liittyen Solteqin uusien osakkeiden merkitsemiseen kaupparekisteriin 3.7.2015. Järjestelystä johtuen Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 20% rajan, Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan, Profiz Business Solution Oyj:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan ja Solteq-konsernin hallussa olevien osakkeiden osuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan.

Solteq Oyj vastaanotti 6.7.2015 kolme liputusilmoitusta. 3.7.2015 tapahtuneen osakkeiden luovutuksen johdosta Ali U Saadetdinin omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 10% rajan. Lisäksi 3.7.2015 tapahtuneen osakkeiden luovutuksen johdosta Seppo Aallon omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänistä laski alle 5% rajan. 3.7.2015 tapahtuneen osakehankinnan johdosta Sentica Buyout III Ky:n omistusosuus Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan. Ilmoituksen mukaan Sentica Buyout III GP Oy:n välillinen omistus Sentica Buyout III Ky:n ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky:n kautta Solteq Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä ylitti 25 prosentin rajan 3.7.2015 hankinnasta johtuen.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 4,1 miljoonaa osaketta (0,5 milj. osaketta) ja 9,9 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 1,94 euroa ja alin 1,32 euroa. Painotettu osakekohtainen keskikurssi oli 1,70 euroa ja päätöskurssi 1,70 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 30,3 miljoonaa euroa (22,6 milj. euroa).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 1.723 osakkeenomistajaa (1.720 osakkeenomistajaa). Solteqin 10 suurinta osakkeenomistajaa omistivat 12.655 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan on 71,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet omistivat yhteensä 2.516 tuhatta osaketta, mikä oli 14,1 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2015 vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin hallituksen esitys, että se valtuutetaan osakeyhtiölain 13 luvun 6§ 2 mom. mukaisesti päättämään enintään 0,05 euron osakekohtaisesta osingonjaosta tai muusta varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta sekä päättämään mahdollisen jaon ajoituksesta ja muista yksityiskohdista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi osana henkilöstön kannustinjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi taikka mitätöitäviksi. Ehdotus sisältää myös valtuutuksen ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Ehdotuksen mukaan hankittavien osakkeiden kokonaismäärä voi kulloinkin olla enintään 10 prosenttia kaikkien yhtiön osakkeiden lukumäärästä ja niitä voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Muista ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5 000 000 uuden tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla siten, että osakeanti voidaan suunnata osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Muista osakeannin ehdoista päättää hallitus. Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.

HALLITUS JA TILINTARKASTAJA

Yhtiön hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseninä jatkavat Ali Saadetdin, Seppo Aalto, Markku Pietilä, Sirpa Sara-aho, Jukka Sonninen, Matti Roininen ja Olli Välimäki. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ali Saadetdinin.

Tilintarkastajana jatkoi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Lotta Nurminen, KHT.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen 1.10.2015 Yhtiölle valittiin uusi johtoryhmä sekä tiedotettiin organisaatiorakenteen muuttuvan 1.1.2016 alkaen. Johtoryhmään, joka keskittyy konsernin operatiiviseen johtamiseen kuuluvat 1.10.2015 alkaen Repe Harmanen (toimitusjohtaja), Joni Henkola (johtaja, myynti), Tiina Honkiniemi (johtaja, Asiakasratkaisut-segmentti), Virpi Hyytiä (johtaja, asiakkuudet), Harri Ilvonen (johtaja, Digitaaliset ratkaisut –segmentti), Antti Kärkkäinen (talousjohtaja), Konsta Saarela (johtaja, kansainväliset asiakkuudet) ja Riina Tervaoja (johtaja, projektit). Laajennettuun johtoryhmään, joka keskittyy liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Kirsi Jalasaho (johtaja, sijoittajasuhteet ja markkinointi), Mari Kuha (johtaja, henkilöstö ja kulttuuri) ja Juha Luomala (johtaja, palvelukehitys).

Lisäksi osana organisaatiomuutosta Solteq –konserni on myös päättänyt yksinkertaistaa raportointirakennettaan. 1.1.2016 alkaen raportoitavia segmenttejä on kaksi: Asiakasratkaisut –segmentti sekä Digitaaliset ratkaisut –segmentti.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 19.10.2015 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valittiin yhtiölle uusi hallitus ja päätettiin hallituksen palkkioista. Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka on kuusi (6) henkilöä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Eeva Grannenfelt, Kirsi Harra-Vauhkonen, Markku Pietilä, Mika Uotila sekä Olli Väätäinen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mika Uotilan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan 7 500 euron palkkio kullekin vuoden 2016 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Lähiajan keskeisimmät epävarmuustekijät ja riskit liittyvät integraatiotyön onnistumiseen, rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppojen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Yhtiöllä ei ole erillistä sisäistä tarkastusorganisaatiota tai -valiokuntaa.

Taloudellinen raportointi

Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2015 on laadittu IAS34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja siinä on noudatettu samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2014.

Tulosta raportoidaan neljän liiketoiminta-alueen kautta. Päivittäis- ja erikoiskauppa, HoReCa -segmentti sisältää kaupan alan yrityksille suunnatut kokonaisratkaisut. Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut -segmenttipitää sisällään toiminnan- ja taloudenohjauksen järjestelmät sekä niitä tukevat ratkaisut. Palveluiden toiminnanohjaus -segmentti sisältää palveluiden toiminnanohjausratkaisut sekä masterdatan hallinnan ratkaisut. 2.7.2015 toteutetussa yrityskaupassa hankittu kokonaan omistettu tytäryhtiö Descom Group Oy esitetään yhtenä liiketoiminta-alueena. Konsernin keskeiset tuote- ja palvelutyypit ovat ohjelmistopalvelut, lisenssit ja laitemyynti.

Kaikki tässä tiedotteessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden tilasta ja kehittymisestä. Tämän vuoksi tulokset voivat erota merkittävästi johtuen muutoksista taloudessa, markkinoilla, kilpailuolosuhteissa sekä muutoksista laissa ja säännöksissä.

Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(TEUR)
1.7.- 1.7.- 1.1.- 1.1.- 1.1.-
30.9.2015 30.9.2014 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
LIIKEVAIHTO 14 900 8 326 33 858 28 715 40 933
Liiketoiminnan
muut tuotot 16 0 16 0 0
Materiaalit
ja palvelut -4 549 -2 375 -9 023 -7 840 -12 508
Henkilöstökulut -6 817 -3 945 -16 337 -13 871 -18 897
Poistot -561 -337 -1 222 -976 -1 320
Liiketoiminnan
muut kulut -3 050 -1 225 -6 234 -4 447 -5 718
LIIKETULOS -61 444 1 058 1 581 2 490
Rahoitustuotot
ja -kulut -486 -33 -531 -128 -177
TULOS ENNEN VEROJA -546 411 528 1 453 2 313
Tuloverot 105 -95 -88 -298 -420
TILIKAUDEN TULOS
-442 316 439 1 155 1 893
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, JOTKA SAATETAAN MYÖHEMMIN
SIIRTÄÄ TULOSVAIKUTTEISIKSI
Rahavirran suojaukset 20 6 29 6 6
Tilikauden laajan tuloksen erät
verojen jälkeen 16 5 23 5 5
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ
-426 321 462 1 160 1 898
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -442 316 439 1 155 1 893
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -426 321 462 1 160 1 898
Tulos/osake,
e(laimentamaton) -0,03 0,02 0,03 0,08 0,13
Tulos/osake,
e(laimennettu) -0,03 0,02 0,03 0,08 0,13
Katsauskauden veroina on esitetty katsauskauden tulosta vastaavat verot.

KONSERNITASE (TEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineelliset hyödykkeet 2 292 1 566 1 652
Aineettomat hyödykkeet
   Liikearvot 35 236 12 730 12 730
   Muut aineettomat oikeudet 5 299 2 409 2 231
Myytävissä olevat rahoitusvarat 561 551 555
Myyntisaamiset 208 17 15
Pitkäaikaiset
varat yhteensä 43 596 17 273 17 183
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 19 133 35
Lyhytaikaiset saamiset 11 463 5 622 5 290
Rahavarat 3 321 1 527 2 530
Lyhytaikaiset
varat yhteensä 14 803 7 282 7 855
VARAT YHTEENSÄ 58 399 24 555 25 038
OMA PÄÄOMA JA VELAT
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA
   Osakepääoma 1 009 1 009 1 009
    Ylikurssirahasto 74 74 75
    Suojausinstrumenttien
   rahasto 0 -23 -23
   Omat osakkeet -1 109 -1 012 -1 069
   Sijoitetun vapaan oman
   pääoman rahasto 10 307 6 392 6 392
   Kertyneet
   voittovarat 5 321 5 037 5 328
Oma pääoma yhteensä 15 602 11 477 11 712
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 816 551 512
Rahoitusvelat 27 472 2 707 2 591
Lyhytaikaiset velat 14 509 9 820 10 223
Velat yhteensä 42 797 13 078 13 326
OMA PÄÄOMA
JA VELAT YHTEENSÄ 58 399 24 555 25 038

RAHAVIRTALASKELMA (MEUR)

1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Liiketoiminnan
rahavirta 1,66 1,36 3,27
Investointien
rahavirta -18,18 -0,22 -0,24
Rahoituksen rahavirta
   Omat osakkeet -0,04 -0,08 -0,14
   Osingon jako -0,45 -0,45 -0,90
   Lainojen nosto/maksu 17,80 -1,45 -1,82
Rahoituksen
rahavirta yhteensä 17,31 -1,97 -2,86
Rahavarojen muutos 0,79 -0,84 0,16
Rahoitusleasingsopimuksiin liittyvien rahavirtojen esittämistapa on tarkennettu.
Rahavirtalaskelman vertailutiedot on muutettu vastaavasti.

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)
A=Osakepääoma
B=Omat osakkeet
C=Ylikurssirahasto
D=Suojausinstrumenttien rahasto
E=Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
F=Voittovarat
G=Yhteensä
A B C D E F G
OMA PÄÄOMA 1.1.2014 1 009 -933 75 -28 6 392 4 331 10 846
Tilikauden laaja tulos yhteensä 5 1 155 1 160
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -79 -79
Osingonjako -449 -449
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -79 -449 -528
OMA PÄÄOMA 30.9.2014 1 009 -1 012 75 -23 6 392 5 037 11 477
OMA PÄÄOMA 1.1.2015 1 009 -1 069 75 -23 6 392 5 328 11 712
Tilikauden laaja tulos yhteensä 23 439 462
Liiketoimet omistajien kanssa
Omien osakkeiden hankinta -40 -40
Suunnattu anti                 4 242 4 242
Omilla osakkeilla maksetut hallituspalkkiot 61 61
Osingonjako -447 -447
Johdon kannustinjärjestelmä -389 -389
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -40 3 914 -447 3 427
OMA PÄÄOMA 30.9.2015 1 009 -1 109 75 0 10 306 5 321 15 602

SEGMENTTI-INFORMAATIO

Liikevaihdon jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/15 1-9/14 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 13,7 15,0 -1,3
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 9,0 9,8 -0,8
Palveluiden toiminnanohjaus 3,6 3,9 -0,3
Descom* 7,5 0,0 +7,5
Yhteensä 33,9 28,7 +5,1
Liiketuloksen jakautuminen segmenteittäin:
Me 1-9/15 1-9/14 Muutos
Päivittäis- ja erikoistavarakauppa, HoReCa 0,5 0,7 -0,2
Tukkukauppa, Logistiikka ja Palvelut 0,7 0,2 +0,5
Toimitus- ja palveluprosessien optimointi 0,2 0,7 -0,5
Descom* 0,4 0,0 0,4
Yhteensä 1,8 1,6 0,2
Liikevoitto yhteensä 1,8 1,6
Segmenteille kohdistamattomat transaktiokustannukset -0,8 0
Liikevoitto yht. tuloslaskelma 1,1 1,6
*Descom yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen

AVAINLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN (MEUR)

4Q/13 1Q/14 2Q/14 3Q/14
Liikevaihto 9,82 9,87 10,52 8,33
Liiketulos 0,43 0,59 0,55 0,44
Tulos ennen veroja 0,36 0,51 0,54 0,41
4Q/14 1Q/15 2Q/15 3Q/15
Liikevaihto 12,22 9,13 9,82 14,90
Liiketulos 0,91 0,46 0,66 -0,06
Tulos ennen veroja 0,86 0,44 0,64 -0,55

KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT (TEUR)

1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Jatkuvat toiminnot,
konserni yhteensä 23 297 704 958
VASTUUERITTELY (MEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Yrityskiinnitykset 10,00 10,00 10,00
Leasing yms. Vastuut 0,32 0,11 0,15
Toimitilojen
nimellisvuokravastuut 6,57  2,78 4,90
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT (TEUR) 30.9.2015 30.9.2014 31.12.2014
Vuokrajärjestelyt 55 62 85

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja

liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.
RAHOITUSVAROJEN JA -VELKOJEN KÄYVÄT ARVOT
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin
kirjanpitoarvoja sekä 30.9.2015 että 30.9.2014. Näin ollen niitä
ei ole tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2015

Osakkeita ja ääniä
kpl %
1. Sentica Buyout III Ky 4 621 244 25,96 %
2.   Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2 000 000 11,24 %
3. Profiz Business Solution Oyj 1 756 180 9,87 %
4. Saadetdin Ali 1 394 553 7,84 %
5. Aalto Seppo 666 882 3,75 %
6.   Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 644 917 3,62 %
7. Roininen Matti 415 000 2,33 %
8. Pirhonen Jalo 405 780 2,28 %
9. Solteq Management Oy 400 000 2,25 %
10. Solteq Management Team Oy 350 000 1,97 %
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 12 654 556 71,10 %
Hallintarekisteröidyt yhteensä 403 052 2,26 %
Muut 4 740 451 26,63 %
Yhteensä 17 798 059 100,0 %

TUNNUSLUVUT (IFRS)

1-9/2015 1-9/2014 1-12/2014
Liikevaihto MEUR 33,9 28,7 40,9
Liikevaihdon muutos 17,9 % 1,5 % 7,4 %
Liiketulos MEUR 1,1 1,6 2,5
% liikevaihdosta 3,1 % 5,5 % 6,1 %
Tulos ennen
veroja MEUR 0,5 1,5 2,3
% liikevaihdosta 1,6 % 5,1 % 5,7 %
Omavaraisuusaste, % 27,1 47,4 48,0
Nettovelkaantumis-
aste, % 165,4 % 26,7 % 16,3 %
Bruttoinvestoinnit MEUR 23,3 0,7 1,0
Oman pääoman
tuotto, % 4,3 % 13,9 % 16,8 %
Sijoitetun
pääoman tuotto, % 4,8 % 13,4 % 15,5 %
Henkilöstö
kauden lopussa 514 278 279
Henkilöstö
keskimäärin 336 280 281
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos/osake, e 0,03 0,08 0,13
Tulos/osake,
e(laimennettu) 0,03 0,08 0,13
Oma pääoma/osake, e 0,92 0,77 0,79

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Omavaraisuusaste prosentteina:
oma pääoma
———————————- x 100
taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste:
korolliset velat – rahavarat
——————————————- X 100
oma pääoma
Oman pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos
—————————————- x 100
taseen oma pääoma (keskim.kauden aikana)
Sijoitetun pääoman tuotto prosentteina:
tilikauden tulos rahoituserien jälkeen +
rahoituskulut
—————————————- x 100
taseen loppusumma – korottomat velat
(keskim. kauden aikana)
Osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
————————————
osakkeiden kappalemäärä keskimäärin
Laimennettu osakekohtainen tulos:
tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuus
———————————————–
osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden
lopun optioiden määrällä
Osakekohtainen oma pääoma:
taseen oma pääoma
———————–
osakkeiden kappalemäärä

HANKINNAT

Descom Group Oy

Kohdeyhtiön kuvaus:         

Solteq hankki 2.7.2015 Descom Group Oy:n koko osakekannan noin 11,1 miljoonan euron kauppahinnalla ja pääomalainat noin 11,9 miljoonalla eurolla. Descom Group Oy:stä tuli Solteq Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö.

Descom tarjoaa myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ratkaisuja kaupan, teollisuuden ja palvelualan yrityksille. Descom Group –konsernilla on noin 240 työtekijää Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen.

Hankitun yhtiön vaikutus Solteq-konserniin
Hankitun yhtiön tiedot 2.7.2015
Tuhatta euroa
Vastike
Rahana maksettu 6 601
Suunnattu anti 4 536
Yhteensä 11 137
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen velkojen käyvät arvot hankintahetkellä
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 992
Aineettomat oikeudet, asiakassuhteet* 3 520
Muut aineettomat hyödykkeet 164
Laskennalliset verosaamiset 181
Myytävissä olevan rahoitusvarat 8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 7 850
Rahavarat 1 139
Varat yhteensä 13 854
Pääomalainat -11 950
Ostovelat ja muut velat -5 399
Lainat -6 949
Varaukset -187
Laskennalliset verovelat -738
Velat yhteensä -25 223
Hankinnassa syntyvä liikearvo 22 506
Yrityshankinnan rahavirtavaikutus
Rahana maksettu vastike sekä pääomalainojen osto 18 501
Hankitun liiketoiminnan rahavarat 2.7.2015 1 139
Rahavirtavaikutus 17 362
* Aineettomien oikeuksien katsauskauden suunnitelman mukaiset poistot ovat 110 tuhatta euroa
(asiakassuhteet).
Liikearvo koostuu omaisuuseristä, jotka eivät ole erikseen erotettavissa kuten synergiaedut, osaava henkilöstö, markkinaosuus ja pääsy uusille markkinoille.
Käyvän arvon kohdistus muille aineettomille oikeuksille heijastaa Descom Group Oy:n asiakaskunnan arvoa.
Hankintaan liittyvät kulut
Liiketoiminnan muut kulut 789
JVK-lainan transaktiokulut (jaksotetaan rahoituskuluihin laina-aikana) 360
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 294
Hankintaan liittyvät kulut yhteensä 1 443
Vaikutus Solteq-konsernin henkilömäärään 240
Vaikutus Solteq-konsernin laajaan tuloslaskelmaan 7-9/2015
Liikevaihto** 7 488
Liikevoitto** 388
** Liikevaihdon ja liikevoiton määrä, joka sisältyy konsernin liikevoittoon hankinta-ajankohdasta katsauskauden loppuun. Yhtiö on yhdistelty Solteq-konserniin 2.7.2015 alkaen.
Hankitun yhtiön katsauskauden liikevaihtoa ja liiketulosta ikään kuin liiketoimintojen yhdistäminen olisi tapahtunut katsauskauden alussa ei esitetä, koska hankitun yhtiön liiketoimintaan kohdistui merkittäviä yrityskauppaa edeltäviä järjestelyjä kesäkuussa 2015. Yrityskauppaan liittyen Descom Group-konsernista on myyty Descom Data Center Solutions- liiketoiminta ennen kaupan toteutusta.

Konsernilla ei ollut liiketoimintojen hankintoja tilikaudella 2014.

Taloudellinen raportointi

Solteq Oyj ennakoi julkaisevansa vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen 19.2.2016 klo 8.00.

Lisää sijoittajatietoa Solteqin verkkosivuilta osoitteesta www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja, Repe Harmanen
Puhelin 0400 467 717
Sähköposti moc.q1519147880etlos1519147880@nena1519147880mrah.1519147880eper1519147880

Talousjohtaja, Antti Kärkkäinen
Puhelin 040 8444 393
Sähköposti moc.q1519147880etlos1519147880@neni1519147880akkra1519147880k.itt1519147880na1519147880

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com