Tunnuslukujen laskentakaavat

Tärkeimpien tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto prosentteina:

tilikauden tulos (12 kk rullaava)oma pääoma (keskim. kauden aikana)
x 100

Sijoitetun pääoman tuotto: prosentteina:

tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana)
x 100

Omavaraisuusaste prosentteina

oma pääomataseen loppusumma – saadut ennakot
x 100

Nettovelka:

korolliset velat - rahavarat

Nettovelkaantumisaste prosenteina:

korolliset velat - rahavaratoma pääoma
x 100

Osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Laimennettu osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskim. lisättynä vuoden lopun optioiden määrällä

Oma pääoma/osake:

taseen oma pääomaosakkeiden kappalemäärä

Osakekohtainen osinko:

tilikauden osinkoosakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta prosentteina:

osakekohtainen osinkoosakekohtainen tulos
x 100

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina:

osakekohtainen osinkotilikauden päätöskurssi
x 100

Hinta-voitto-suhde (P/E-luku):

tilikauden päätöskurssiosakekohtainen tulos
x 100

Osakekannan markkina-arvo:

osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi

Käyttökate:

Liiketulos + Poistot ja arvonalentumiset