Tunnuslukujen laskentakaavat

Tärkeimpien tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto prosentteina:

tilikauden tulos (12 kk rullaava)taseen oma pääoma (keskim. kauden aikana)
x 100

Sijoitetun pääoman tuotto: prosentteina:

tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)taseen loppusumma – korottomat velat (keskim. kauden aikana)
x 100

Omavaraisuusaste prosentteina

taseen oma pääomataseen loppusumma – saadut ennakot
x 100

Nettovelkaantumisaste:

korolliset velat - rahavarattaseen oma pääoma
x 100

Osakekohtainen tulos:

tilikauden tulos -/+ määräysvallattomien omistajien osuusosakkeiden kappalemäärä keskimäärin

Osakekohtainen oma pääoma:

taseen oma pääomaosakkeiden kappalemäärä

Osakekohtainen osinko:

tilikauden osinkoosingonjakohetken osakemäärä

Osinko tuloksesta prosentteina:

osakekohtainen osinkoosakekohtainen tulos

Efektiivinen osinkotuotto prosentteina:

osakekohtainen osinkopörssikurssi vuoden lopussa

Hinta-voitto-suhde (P/E-luku):

pörssikurssi vuoden lopussaosakekohtainen tulos

Osakekannan markkina-arvo:

tilikauden viimeinen kaupantekokurssi

Käyttökate:

Liiketulos + Poistot ja arvonalentumiset