Näkymät

Liiketoimintaamme vaikuttavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset megatrendit

Erityisesti neljä globaalia yhteiskunnallista ja talouden megatrendiä tuovat meille useita digitaalisen kaupankäynnin kasvumahdollisuuksi nykyisillä ja potentiaalisilla markkina-alueilla.

Urbanisaatio

Urbanisaatio eli kaupungistuminen lisää niin perinteisen ja digitaalisen kaupankäynnin tarjontaa ja kysyntää. Samalla kasvava vapaa-aika vaikuttaa kulutuksen kasvuun.

Kaupan alan digitalisaatio

Kaupan alan murroksen ja digitalisaation tärkeä ajuri on kuluttajakäyttäytymisen siirtyminen vahvemmin verkkoon. Digitaalinen kaupankäynti laajentaa mahdollisuuksia ja valikoimia niin kaupoille kuin kuluttajille. Samalla tehokkaan ja asiakaslähtöisen verkkokaupan merkitys kilpailuetuna ja erottautumistekijänä kasvaa. Digitaalisuuden myötä kauppakanavien määrä kasvaa ja sirpaloituu

Kaupan kansainvälistyminen

Tehokas ja asiakasta palveleva logistiikka on entistä tärkeämpää kaupan alalla. Samalla logistiikka on ydinasemassa globaalin verkkokaupan mahdollistajana. Monikanavainen kaupankäynti ja digitaalisen markkinointi mahdollistavat kansainväliset markkinat erikokoisille kaupan alan toimijoille maarajojen menettäessä merkitystään.

Mobiilin merkityksen kasvu

Erilaiset tavat ostaa ja maksaa mobiilisti lisääntyvät. Samalla kuluttajakäyttäytyminen siirtyy kasvavissa määrin mobiiliin. Tutkimusten mukaan yli 80 % milleniaaleista nukkuu älypuhelimensa kanssa.

 

Näemme markkinoiden kasvupotentiaalin huolimatta hankalasta makrotaloudellisesta tilanteesta

Markkinoiden kasvuun vaikuttaa tällä hetkellä kielteisesti Suomen haasteellinen makrotaloudellinen tilanne. Erityisesti Suomessa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jäävän vaatimattomaksi vuonna 2016. Tämä saattaa johtaa hitaampaan kasvuun myös Suomen ohjelmistopalvelumarkkinoilla. Ruotsissa BKT:n odotetaan kasvavan ja ohjelmistopalvelutuotteiden markkinan odotetaan kehittyvän hieman positiivisemmin kuin Suomessa.

Taloudelliseen kehitykseemme vaikuttaa suomalaisen kaupan alan menestys ja tulevaisuuden näkymät. Näemme oman tilanteemme markkinoilla kahtiajakoisena: Toisaalta kaupan digitalisoituminen lisää investointeja tarjoamiimme monikanavaisen kaupan palveluihin taustajärjestelmineen. Toisaalta digitalisoituminen aiheuttaa sen, että perinteisemmiksi miellettyihin kaupan perusjärjestelmiin tehdään ennemminkin korvaus- kuin uusia investointeja.

On tutkittu, että vain 22 % suomalaisista yrityksistä näkevät, että ne pystyvät nykyisellään hyödyntämään täysimääräisesti digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet liiketoiminnassaan. Näin ollen markkinoilla on runsaasti potentiaalia, joten yleisestä makrotaloudellisesta tilanteesta poiketen näemme oman taloudellisen toimintaympäristömme tilanteen positiivisempana.

Digitaalisen markkinoinnin palveluiden investoinnit ovat Suomessa jääneet matalan prioriteetin investointien joukkoon. Tutkimusten mukaan tämä on suurin yksittäinen syy pettymyksiin verkkokaupan kannattavuudelle. Näemmekin digitaalisen markkinoinnin palveluillamme kasvupotentiaalia.

Näkemyksemme mukaan seuraava kasvuloikka kaupan digitalisoitumisen saralla tullaan näkemään teollisuuden B2B-kaupan, esimerkiksi varaosakaupan, alueella. Teollisuudessa ollaan myös osittain hakemassa suoraa jalansijaa tiettyihin asiakassegmentteihin ohi perinteisen jakeluketjun. Näemme, että meille on avautumassa merkittävä markkina teollisuuden kaupan murroksen myötä niin kotimaassa kuin ulkomailla.

 

Asiakkaiden käyttäytyminen

Asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttuessa ovat myös kaupan toimijat muuttaneet omaa toimintaansa. Digitaalisten teknologioiden ja toimintamallien avulla on mahdollista tarjota  parempi asiakaskokemus asiakkaidemme asiakkaille. Kaupan digitalisoituminen on laajenemassa B2C-kaupasta B2B-kauppaan.

Kaupassa ja logistiikassa yritykset investoivat yhä vaativammille kuluttajille suunnattuihin kehittyneisiin ratkaisuihin voidakseen paremmin tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja lisätä asiakasuskollisuutta. Kaupan alan yritykset voivat digitalisoinnin avulla tarjota asiakkailleen yhtenäistä asiakaskokemusta näiden asioidessa eri kanavien kautta. Sähköisen kaupankäynnin uudistamiseen liittyvä kysyntä on pysynyt hyvänä, ja viime aikoina kiinnostus kauppojen ja niiden työntekijöiden digitalisointia kohtaan on kasvanut.

Kaupan alan murroksessa kaupan toimijoiden on entistä tärkeämpää tunnistaa, missä kanavissa asiakkaat liikkuvat ja mikä on asiakkaiden ostoprosessi. Asiakkaamme pyrkivät tunnistamaan omat asiakkaansa entistä paremmin ennustaakseen kuluttajakäyttäytymistä sekä tarjotakseen heille laadukkaampaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.

Kaupan alan murros näkyy myös siinä, että kivijalkakaupat panostavat entistä vahvemmin asiakaspalvelukohtaamisten kehittämiseen erottautuakseen vastaavista kilpailijoistaan ja verkkokaupoista. Vuoden 2015 aikana kysyntä kohdistui etenkin monikanavaisen kaupan ratkaisuihin. Uuden teknologian mukanaan tuomia mahdollisuuksia halutaan nyt hyödyntää kaikkialla erikois- ja päivittäistavarakaupassa, ja näkemyksemme mukaan tulevina vuosina entistä enemmän myös teollisuudessa.

Asiakkaiden käyttäytymistä ja markkinoiden kehittymistä kuvaa hyvin bimodaalisuus. Kaupan alan uusien investointien suuntautuessa monikanavaiseen kauppaan, pyritään nykyisten järjestelmien elinkaarta jatkamaan pienemmin korvausinvestoinnin. Toisaalta kehittämisessä yleistyvät nopea ja kokeileva tapa toimia sekä proof-of-conseptit, mitkä osaltaan korvaavat perinteisemmän tavan määritellä ja toteuttaa suuria kokonaisuuksia. Meidän bimodaaliset toimintatavat tukevat molempia markkinoiden lähestymistapoja.

Kilpailijat

Kilpailijakenttämme on kaksijakoinen. Perinteisemmissä kaupan alan ratkaisuissa, kuten toiminnanohjausjärjestelmissä ja kassapäätteissä pääkilpailijamme ovat pääosin suuremmat ohjelmistoyritykset. Sovellus- ja ratkaisutasolla tarkasteltuna sekä markkinointipalveluissa kilpailijakenttämme on paljon laajempi. Tällä saralla kilpailijoitamme ovat mm. digitoimistoksi muuntautuneet mainostoimistot sekä konsultointitoimistot.

Erotumme kilpailijoistamme paitsi kattavan valikoiman ja sen mukanaan tuoman aidon elinkaariajattelun vuoksi, myös vahvojen ja pitkien asiakassuhteidensa ansiosta. Tekemisemme on ketterää. Olemme riittävän suuri olemaan luotettava kumppani, mutta myös riittävän pieni palvelemaan asiakastamme nöyrästi.