Palkitseminen ja kannustimet

Palkitsemisen hallinnointi

Yhtiökokous päättää hallituksen ja tilintarkastuksen palkkiot. Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohta­jan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

Ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus. Hallitus hyväksyy vuosittain yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmän.

 

Hallitus

Yhtiökokous 16.3.2016 päätti, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 1.200 euron kuukausipalkkio sekä 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakere­kisterin mukaan hallituksen jäsenet omistavat 15 000 kappaletta Solteq Oyj:n osaketta 31.12.2016.

 

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Mika Uotilalle maksettu palkkio oli 16000,00 euroa vuonna 2016. Hallituksen puheenjohtaja ei kuulu yhtiön tulospalkkiojärjestelmän piiriin.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan hallituksen puheenjohtaja Mika Uotila ei omistanut Solteq Oyj:n osakkeita 31.12.2016.

 

Toimitusjohtaja

Hallitus päättää ja hyväksyy toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot kirjallisessa sopimuksessa.

Yhtiön nykyisen toimitusjohtajan pääasialliset ehdot ovat seuraavat:

  • irtisanomisaika ja -palkka ovat yhtiön irtisa­noessa 3 kuukautta, jonka lisäksi henkilö on oikeutettu 9 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu rahapal- kasta, luontoiseduista sekä osake- ja optiopohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

Toimitusjohtajalle maksettu palkka etuineen oli 239 163,79 euroa vuonna 2016.

 

Johtoryhmä

Ylimmän johdon palkitseminen koostuu rahapalkasta, luontoiseduista ja mahdollisesta tuloksen mukaan määräytyvästä vuosipalkkiosta ja osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Palkitsemisperiaatteista päättää yhtiön hallitus.

Osakepalkitsemisjärjestelmä

Solteq on julkaissut osakepohjaista kannustinjärjestelmää koskevan pörssitiedotteen 15.7.2016. Kannustinjärjestelmän ehdot ovat nähtävillä tässä.

 

Johdon osakeomistus

 

Solteq Oyj:n hallitus päätti 15.7.2016 ottaa käyttöön uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman sekä osakepohjaisen kannustinohjelman, joiden tarkoituksena on kannustaa avainhenkilöitä pitkä- jänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja sitouttaa avainhenkilöitä työnantajaan.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan, 333 000 merkitään tunnuksella 2016A, 333 000 merkitään tunnuksella 2016B ja 334 000 merkitään tunnuksella 2016C. Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2016A 1.1.2017–31.12.2019, optio-oikeudella 2016B 1.1.2018–31.12.2019 ja optio-oikeudella 2016C 1.1.2019–31.12.2019. Osakkeen merkintähinta on 3,00 euroa. Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai pääomaa, alennetaan optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa osinkojen tai jaettavan pääoman määrällä. Hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiöko- kouksen 16.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla. Optio-oikeuksien ehdot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilta.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksot ovat kalenterivuodet 2016–2018. Kultakin ansaintajaksolta ohjel- maan kuuluvilla avainhenkilöillä on oikeus yhteensä enintään 70000 yhtiön osakkeen arvoa vastaavaan palkkioon (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Kokonaisuutena ohjelman suuruus voi siten vastata yhteensä enintään 210000 yhtiön osakkeen arvoa. Palkkiot maksetaan osakkeiden ja rahan yhdistelmänä puoliksi kumpanakin. Rahapalkkio käytetään ensi- sijaisesti palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Osakkeet voivat olla joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Yhtiön hallitus on päättänyt ohjelman käynnistyessä, että toimitusjohtaja ja talousjohtaja kuuluvat ohjelmaan. Hallitus voi myöhemmin päättää uusien avainhenkilöiden ottamisesta ohjelmaan. Osakepalkkio maksetaan kunkin kalente- rivuoden päättymisen jälkeen seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa rajoitusjakson aikana.

Rajoitusjakso alkaa osakkeiden luovuttamisesta ja päättyy kaikkien osakkeiden osalta 1.4.2019. Yhtiöllä on oikeus päättää luovutusrajoitus ennenaikaisesti.

Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan 31.12.2016 toimitusjohtaja Repe Harmanen ei omista Solteq Oyj:n osakkeita. Harmanen omistaa 150 000 kappaletta kutakin optiosarjaa (2016A, 2016B ja 2016C).

Talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Antti Kärkkäinen ei omista Solteq Oyj:n osakkeita ja omistaa 100000 kappaletta kutakin optiosarjaa (2016A, 2016B ja 2016C).

Johtoryhmän muut jäsenet omistavat 22042 Solteq Oyj:n osaketta ja 0 kappaletta optioita.

Sulje haku